Rodinné domy na klíč

Rozhodnutí postavit si vysněné bydlení, je obvykle jedním z nejvýznamnějších okamžiků v životě člověka. Pokud už víte, že pro vás není řešením koupě typizovaného domu, bytu nebo rekonstrukce starší nemovitosti, stojíte před velkým cílem – postavit si svůj nový vysněný dům od základů.

Pokud jste zdatní a rozhodnete se stavět svépomocí, určitě uvítáte pár základních informací a tipů, které uvádíme níže.

Výběr pozemku, geologický a radonový průzkum. Tato činnost je důležitá pro určení spodních vrstev terénu, na kterém bude základ celého domu. Současně se může zjistit i případná hladina spodní vody na pozemku.

Území rozhodnutí a stavební povolení: Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v § 90 a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, za tímto účelem si může vyžádat územně plánovací informaci, nejsou-li mu podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu známy. Rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Geodetické zaměření pozemku a vytyčení hranic budoucí zastavěné plochy realizované stavby. Většina pozemků určených k výstavbě rodinného, bytového nebo rekreačního objektu je v katastru nemovitostí vedena jako zahrada, orná půda, ostatní plocha apod. V rámci příslušného pozemku, na kterém se bude stavba realizovat, je potřeba geometrickým plánem zaměřit hranice budoucí stavby a vytyčit pozemek, který bude následně převeden na tzv. zastavěnou plochu a nádvoří v souladu s projektem, územním rozhodnutím a stavebním povolením.

Samotná stavba Vámi vysvěné nemovitosti začíná zemními pracemi. Tím se rozumí zejména skrývka zeminy a její deponování, vyhloubení základových rýh pro základy domu dle projektové dokumentace a vyhloubení rýh pro inženýrské sítě. Dále se můžou provádět výkopové práce pro usazení retenčních a technologických nádrží a pod.

Dalším krokem je zhotovení základů domu. Nejčastěji základ novostavby tvoří betonový pas, který je vylitý betonem v nezámrzné hloubce pod terénem. Na tomto betonovém pasu se dále základ domu vystaví pomocí betonových prefabrikátů do potřebné výšky. Na takto vystavěné základové pasy, které jsou proarmované a vybetonované se zhotoví železobetonová základová deska domu.

Hydroizolace základové desky, tj. izolace proti vodě a izolace proti radonu se ve většině případů provádí asfaltovým modifikovaným pásem, který se prodává v rolích a pomocí hořáku se přitaví k betonu základové desky.

Po zhotovení základové desky přichází etapa nadzemní části a založení první řady zdiva, které může být keramické, pórobetonové, apod. V případě realizace dřevostavby je možné na základovou desku upevňovat prefabrikované moduly domu. Pokud se ovšem vrátíme k tradiční stavbě z klasického zdiva, je tato etapa velmi důležitá na přesnost. Čím větší přesnost při založení zdiva, tím lepší výsledek celé stavby.

Následuje zdění obvodových zdí a příček, které se velmi často zhotovují z broušených pálených cihel, které se k sobě lepí. Znamená to tedy, že spára, která je v každé řadě cihel je minimální a zdivo je opět velmi kompaktní, pevné a přesné.

Stropní konstrukce oddělující jednotlivá patra mají v dnešní době také celou řadu technologií a používaných materiálů. Od keramických stropních systémů, železobetonových monolitů po lehčené stropní konstrukce používané zejména u dřevostaveb.

Střešní konstrukce celého domu jsou ve většině případů buď klasická vazba krovu s krytinou, nebo plochá střecha s pvc fólií, která může být zhotovena i jako zelená střecha.

Interiéry samotné stavby jsou souhrnem mnoha profesí od běžných zednických činností až po jednotlivé odborné profese elektro, voda, plyn, topení. Na tyto činnosti se podíváme v jiné sekci.

Pokud jste se rozhodli stavět sami, přejeme Vám pevné nervy, šťastnou volbu veškerých materiálů a subdodavatelů. Pokud byste raději uvítali řešení od profesionálů ve stavebnictví, neváhejte se na nás obrátit. Rádi s Vámi projekt prokonzultujeme, zpracujeme cenovou nabídku na kompletní stavbu na klíč nebo jen na dílčí specializované profese a dokončovací práce v interiéru.